PUBLICZNE URZĄDZENIE

Zarówno Piaseckiemu jak i innym — szczególnie autorom wspomnianej już pracy o ogrodach jordanow­skich — nie obcy był pogląd, iż w istotnym swoim as­pekcie idea Jordana sprowadza się do przeciwdziałania szkodliwym warunkom zdrowotnym, społecznym i psy­chicznym, w jakich zmuszeni są przebywać mieszkań­cy miast. Szczególnie dotyczy to dzieci. „Wielkie miasta istnieją tylko dla dorosłych — pisali… Czytaj więcej »

JAKO PIERWSZY

Bodaj;jako pierwszy myśl tę rozwinął Eugeniusz Piasecki, który w obszernym artykule, poświęconym analizie inicjatywy Jordana jako zjawiska specyficz­nego na tle podobnych w skali światowej, wystąpił ja­ko gorący zwolennik idei parku Jordana we Lwowie. Jednak z właściwym mu nastawieniem antysportowym i antywidowiskowym radził Piasecki z projektu parku „usunąć wszystkie rzeczy zbytkowne, dogadzające wy­rafinowanym potrzebom, ‚jak boiska… Czytaj więcej »

PODKREŚLANA ZASŁUGA

Dr Henryk Jordan — pisali np. autorzy książ­ki o ogrodach jordanowskich — był gorącym spadko­biercą twórców programu wychowania Komisji Eduka­cji Narodowej, której ustawy dla szkół Rzeczypospolitej wprowadzały do programu, obok ‚kształcenia umysłu “ i wychowania religijno-moralnego, także wychowanie fizyczne, głosząc iż: nierozdzielnym idąc związkiem, edukacja moralna i edukacja fizyczna będą zdolne dać społeczności cnotliwego człowieka,… Czytaj więcej »

KONSTRUKTOR IDEI

Dlatego też — jak sądzimy—.celowe będzie przypomnienie,bardziej istot­nych opinii w tym zakresie, które — już na wstępie można to zauważyć — bardzo często odbiegały od tych założeń i ocen, jakie przyjmował sam Jordan i jego współpracownicy. Widziano w Jordanie kontynuatora idei Komisji Edu­kacji Narodowej w szerokim tego słowa znaczeniu, ale przede wszystkim dotyczących koncepcji wychowania… Czytaj więcej »

PEŁNIENIE FUNKCJI

Miały zatem już w samym założeniu pełnić funkcje ideologiczne , i- rzeczywiście przede wszystkim takie funkcje pełniły, co nie było okolicznością sprzyjającą analizowaniu – puścizny Jordana w aspekcie ogólnej teorii wychowa­nia „fizycznego. Zresztą wielkość dzieła Jordana — słusznie chyba — upatruje się głównie ,w praktycznej . stronie jego działalności, co bardziej sprzyja ferowaniu ^ entuzjastycznych… Czytaj więcej »

TEZA O PIONIERSTWIE

Tak więc teza o pionierstwie Jordana w polskim wy- , chowaniu fizycznyiji,, najbardziej chyba rozpowszech­niona, nie została dotąd szerzej uzasadniona i wyjaś­niona. Fakt ten — jak się wydaje —.tłumaczyć można wielu przyczynami, do których w szczególności zali­czyć należy: (1) okolicznościowość i fragmentaryczność (poza książką Smarzyńskiego) dotychczasowych opra­cowań o Jordanie; (2) szczupłość tekstów samego Jor­dana: bodaj… Czytaj więcej »